Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunene.  Programmet på skolene i Fana tar utgangspunkt i ”Veileder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste”, utarbeidet av helsedirektoratet.

Skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud til familier, barn og unge.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forbygge sykdom og skade.

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system- og individnivå.

Helsesøster samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Helsesøster har taushetsplikt.

Fana bydel har ikke skolelege på den enkelte skole. Helsesøster kan samarbeide med fastlege etter avtale med foresatte.

Medisinsk faglig ansvarlig for skolehelsetjenesten er skolelege Heidi Magerøy Trelsgård eller lege Ingvill Humlebrekke på Nesttun helsestasjon.

Helsesøsters arbeids- og ansvarsområder:

  • Delta i skolens tverrfaglige møter, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid
  • Helseopplysning, undervisning og veiledning – individuelt og i gruppe/klasse.
  • Miljørettet arbeid – være en ressurs i skolen i forhold til forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø.
  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser.
  • Vaksinasjon
  • ”Åpen dør ” – være tilgjengelig for elevene/foresatte.

Bergen kommune                        Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen

Skoleår 2016-17

Program trinn innhold
Skolestartundersøkelse + vaksinasjon (påfyllingsdose) mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV) året barnet fyller 6 år Undersøkelsen gjennomføres på skolen av lege og helsesøster. Alle får tilbud og barnets foresatte blir bedt om å følge barnet. Barnet tilbys vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Vaksinasjon med DTP-IPV vil gjelde fra og med årskull født 2003.
Hørselscreening 1. trinn Alle elever får tilbud om hørselsundersøkelse i løpet av første skoleår.
Helseundersøkelse 3. trinn Alle elever får tilbud om helseundersøkelse og foresatte blir bedt om å følge barnet. Konsultasjonen omfatter høyde- og vektmåling, undersøkelse basert på barnets behov, samt individuell tilpasset veiledning. Helseundersøkelsen er primært en undersøkelse ved helsesøster. Barn som har behov for kontakt med skolelege vil få tilbud om det.
Pubertetsundervisning 5. / 6. trinn Pubertetsundervisning er et planlagt samarbeid med skolen. Undervisningen bidrar til at skolens kompetansemål innen kropp og helse etter 7. års trinn oppfylles. Skolehelsetjenesten skal bidra til forebygging av vold og overgrep. I forbindelse med pubertetsundervisning på 5. eller 6. trinn skal elevene få kortfattete opplysninger om hvem de kan ta kontakt med lokalt, samt skriftlig informasjon om Alarmtelefon for barn og unge.
Vaksinasjon (påfyllingsdose) mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 6. trinn Alle får tilbud. MMR settes som én injeksjon. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
Vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV).

 

7. trinn Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 og de forstadier til livmorhalskreft som er forårsaket av disse to HPV-typene. Bare jenter får tilbud. Vaksinasjon består av tre doser som settes i løpet av 6 – 12 mdr. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
Helseundersøkelse 8. trinn Alle elever får tilbud om helseundersøkelse. Konsultasjonen omfatter høyde- og vektmåling, undersøkelse basert på elevens behov, samt individuell tilpasset veiledning. Helseundersøkelsen er primært en undersøkelse ved helsesøster. Barn som har behov for kontakt med skolelege vil få tilbud om det.
Helseopplysning 9 trinn Helseopplysning i 9 klasse omfatter undervisningen om seksualitet, prevensjon, abort, fosterutvikling og fødsel. Tilbudet er gitt i samarbeid med skolen.
Vaksinasjon (påfyllingsdose) mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV) 10. trinn Fra skoleåret 2013/14 skal elever på 10 trinn tilbys en oppfriskningsdose med difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.   DTP-IPV settes som én vaksine. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
Vaksinasjon mot hepatitt B Alle trinn Tilbys visse grupper barn.
Tilbud til «nye» elever

 

Alle trinn Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om samtale med helsesøster innen 2 måneder etter at de begynner på skolen.
Forebygging av kjønnslemlestelse skolestart, 3. og 8. trinn Alle familier og enkeltpersoner fra land der denne praksisen er utbredt har rett til informasjon om helseskadelige følger av kjønnslemlestelse og om norsk lovgiving. Oppgave til skolehelsetjenesten er å formidle informasjon og skape rom for refleksjon og diskusjon. Informasjon gis til aktuelle foresatte ved skolestartundersøkelsen og ved helseundersøkelsen på 3. trinn. Temaet tas opp med varsomhet med aktuelle jenter på 8. tinn jmf prosedyre.
Vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV).

 

Alle trinn Jenter født i 1997 eller senere, eller innvandrere som flytter hit i ungdomsskolealder, skal få tilbud om gratis vaksinasjon mens de går på ungdomsskolen. Skolehelsetj. ved videregående skoler fortsetter HPV-vaksinasjon som er påbegynt i ungdomsskolen.

FOM 01.11.16 får alle uvaksinerte jenter født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksinasjon mot HPV.