Skolehelsetjeneste

Helsesøster

Helsesøster Britt-Inger Røysland Berge er på skolen hver mandag og tirsdag kl. 08:00 – 15:00.
Tlf: 55 11 23 91

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunene. Programmet på skolene i Fana tar utgangspunkt i ”Veileder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste”.

Skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud til familier, barn og unge.
Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forbygge sykdom og skade.

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system og individnivå.

Helsesøster samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Helsesøster har taushetsplikt.

Fana bydel har ikke skolelege på den enkelte skole. Helsesøster kan samarbeide med fastlege etter avtale med foresatte.
Medisinsk faglig ansvarlig for skolehelsetjenesten er skoleoverlege Heidi Magerøy Trelsgård eller lege Ingvill Humlebrekke på Nesttun helsestasjon.

Helsesøsters arbeids- og ansvarsområder:

• Delta i skolens tverrfaglige møter, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid

• Helseopplysning, undervisning og veiledning – individuelt og i gruppe/klasse.

• Miljørettet arbeid – være en ressurs i skolen i forhold til forebyggende og     helsefremmende tiltak rettet mot elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø.

• Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser.

• Vaksinasjon

• ”Åpen dør ” – være tilgjengelig for elevene/foresatte.

Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen